miércoles, 28 de septiembre de 2016

Apunts Històrics sobre Benimaclet (Emili Baro i Bori)

Apunts Històrics sobre Benimaclet

Per Emili Baro i Bori (1899-1936)

Reproduïm la publicació que apareix en el Programa de Festes de 1993, respectant l'ortografia original del text.


Nota dels Clavaris 1993: Perque trobem de molt d'interés per a Benimaclet, portem a estes fulles les del nostre programa de festes el treball que sobre el Lema:  "¡VINATEA!" que va presentar el poeta EMILI BARO I BORI en els Jocs Florals de l'any 1934 en Benimaclet.


----------------
A dos quilómetres de Valencia, i en mitj del camp, surgix el poblat de Benimaclet, rodejat dels millors jardins de l'horta valenciana. El nom de Benimaclet procedix dels moros,i per si hi havia algún dubte, en lo segle XVIII es trovà una inscripció cúfica sepulcral, en una casa de camp molt próxima al poblat, que conmemora les excelléncies de Mojamet Ben-Abdallah Ben-Sala Daula el Ansary, que “va morir en l'amistad d'Alláh» una nit del mes de juny de Fany 1001.

Fins que els cristians de Don Jaume I d'Aragó vingueren a conquerir allá per lo segle XIII el Regne Valencià, fon Benimaclet habitat per els africans que poblaben Iberia. Entonces foren repartides, com pa beneit, les propietats, que per moltes generacions venia disfrutant la muslímica raça.

Segons diu el “Llibre del Repartiment» L'alqueria de Benimaclet s'ajudica als germans García y Ximeno Pérez de Pina; i Chabás diu, en "El Archivo», qu'apart d'esta donació, que degué ser important, feu el Rei atres donacions de terra, horta i cases del terme de Benímaclet.

Es treball inútil buscar l'orige dels senyorius nostres en el mentat Llibre del Repartiment... El monarca Conqueridor somniaba ab un Reine completament lliure del poderiu feudal, sense atre senyor que el Rei, per aixó es va limitar en un principi a repartir la propietat, quin domini directe guardaba per a la Corona...

Pero havent-li fallat els plans económics al Conqueridor, ¡ fenli falta dinés, el Rei va concedir Senyorius a qui millor els pagaba, ja fora noble, com plebeu... i com estos prívilegis no consten en cap llegislatura, ni collecció diplomática ninguna, hi ha que buscarles entre els pergamins reals d'arxius públics ¡ privats.
l Respecte a Benimaclet consta que l'any 1285 es vengué per un tal Astruga a Bernat Planells, de qui el va adquirir Francés de Vinatea, en 1326  i al començar el segle XV el tenia Jaume Serra, seguent comprat més tard, en 1409, per el Cabildo de la Catedral.

Hui, Benimaclet, es un de tants caserius del nostre terme, pero el més alegre i simpátic, per que ha sabut conseguir el carinyo dels valencians, per que encara qu'estiga tan propet de Valencia, no ha perdut la seua personalitat propia, i seguix cultivant Ies  seues tradicions religioses Ies seues encantadores costums... que tant agreden als que tenim la ditja de coneixerles...

Entre els modests edificis, está l'Església, de modern aspecte, una mica estreta i llarga. Era una xicoteta ermiteta que I'han allargat, ab moltes capelles laterals. Pero malgrat acó, tot es bonico i nou.
En l'altar major hi ha un magnífic frontal de riquíssims marbres, i atres que procedixen de l'antiga església de la Companyia, d'estil barroc. Hi ha també un gran llenç de Jesús Nazareno, que procedix del Convent dels Capuxins. En la sacristía es conserva una taula de principis del segle XVI ab marc de talla del Renaiximent, que representa la Coronació de la Verge, i que sens dubte seria el remat del antic altar dedicat, com l'actual, a la gloriosa Asunció de la Verge Maria.

l a una distancia de dos quilómetres, en direcció a la Malvarrosa, hi ha una ermiteta dedica a la Purísima Concepció, modest santuari construit en lo segle XVIII, sota l'ínfluencia barroca.

Com a nota histórica curiosa, direm que l'Encubierto de Valencia, quan vollgué atacar el Palau Real, ¡ sorprendre a la Ciutat, va sofrir greu descalabre, que mermaren les seues forces, i tingué que buscar on l'amagaren en Benimaclet.

Hui trobem a Benimaclet rodejat de riquíssims horts de fresa i flors, plena l'horta de barraques, com gavines en la mar blavosa, ab espléndits i jardins ¡ alegres "chalets", casetes económiques de bonica construcció, ab parajes ideals, com el "Clot de Vera", i ab un incomparable verger que s'asoma al Mediterrani, per a alenar una mica l'aíre puríssim de la civilització ¡ la llibertat...
(Un incís: ¡Llástima que tota esta poesia siga estropeada per les fatídiques "Cámares Beccari", qu'el cerrilisme ¡ l'incomprensió d'uns polítics han situat en lloc molt próxim a este poblat.)

I a Benimaclet li cap la ditja d'haver inspirat als nostres millors artistes trevaires; ell es I'escenari de moltes págines glorioses de la nostra literatura, de la nostra poesia ¡ fins de la música..., puix no hi ha que i oblidar qu'el nostre gran músic, En Salvador Giner, compositá eixe magnífic Responso, una vespra qu'es pasejava per una de les seues pintoresques sendes, i es trova ab un enterro... Aquell dolorós espectacle en mig de l'horta viva y policromá aquells Iaments i gemecs, les campanes en lo só tan fúnebre ¡ els precs dolents ¡ reposats dels capellans, el feren escriure ¡ plasmar ab tanta armonia ¡ grandiositat eixes insuperables págines musicals del fecund mestre...
En este poble es on es respira encara l'ambient agradós i perfumat de la nit d'albaes... quan I'horta dorm i la barraca está callá, quan sols el remor de l'aigua en les séquies velles, quan eixos divins ermitoris del Treball, la Fe i l'Amor, están reposant en la pau de la nit prenyada de lirismes... surgix l'albá torta ¡ poderosa, com la nostra raga... Un poc moruns, l'amor nostre busca el misteri de la nit per a expressar a l'amada els sentiments íntims del nostre còr...
Surgix l'albá quan mor el dia... L'enamorada llauradora dorm en lo seu cuarto  modest, i somnia venturoses promesses; mentres es sent la jovenalla cantar a lo llunt... poc a poc l'estol de jovens, per les sendes florides, apleguen a la barraqueta de la novia, i quan el tabalet i la donçaína diuen, el que capitaneja la rondalla canta ple d'amor ¡ d'ilusió, ab molt de fóc en lo cór, i molta esperança en les cançons...

Els coets borratxos han besat la puríssima blancor de la barraca on viu la doncella... els gosos lladren, la rondalla desapareix, la llauradora dorm orgullosa i satisfeta... i es fé de dia...

La rossá ha cobert de perles el mant esmeraldí de l'horta valenciana...


viernes, 23 de septiembre de 2016

Carles Salvador a Benimaclet

CARLES SALVADOR A BENIMACLET

Carles Salvador i Gimeno (Ciutat de Valéncia, 1893 - Benimaclet, 1955) va ser un poeta, gramàtic i mestre valencià.
Va ser mestre en Benassal (Castelló). En 1919 va publicar el fullet “El valencià en les escoles” i en 1921 va llançar un manifest, “Pro Associació Protectora de l'Ensenyança del Valencià, sense massa èxit. Va ser membre fundador de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana, i colaborador en la prensa valenciana en artículs lliteraris i gramaticals, fonamentalment en revistes com "Taula dels Lletres Valencianes", "La República de les Lletres" o "El Camí".

Va ser un dels principals promotors de les Normes ortogràfiques provisionals de Castelló. Va ser nomenat director numerari del Centre de Cultura Valenciana (actual Real Acadèmia de Cultura Valenciana), a on va ingressar en el discurs titulat “Qüestions de llenguatge” (1935). Publicà la Gramàtica valenciana en 1950.
En la seua producció poètica destaquen Plàstic (1923), Rosa dels vents (1930), El bes als llavis (1934). Va ser també important la seua prosa, tant la narrativa -La Dragomana dels déus (1920), Barbaflorida professor (1930), El maniquí d’argila (1931)- com els ensajos: Elogi de la prosa (1928), Elogi del xiprer (1929), Elogi del camp (1930) i Elogi de la vagància (1937).
Despuix de la Guerra Civil, la seua poesia es va tornar més tradicional i austera; va publicar Nadal flor cordial (1943), El fang i l’esperit (1951).
En 1949 va promoure dins de Lo Rat Penat els cursos de Llengua i Lliteratura Valencianes, els quals foren els únics oficials fins que en 1983 varen quedar relegats pel Govern valencià a la marginalitat.

Hui presentem un poema de Salvador dedicat a Benimaclet i la seua Banda de Música.


A BENIMACLET

Conjunt de carrers i places,
barri, districte o poblet
d'alqueríes, barraques i de cases
que s'ha dit i se diu Benimaclet.

Quatre cantons fets en creu
en el carrer principal
on si volen entrareu
al Casino musical.

Agrupació d'uns amics
molt amics dels semitons,
que als ensajos són testics
d'estudis i afinacions.

Músics, artistes de cor


que vénen des del taller
portant als llavis la flor
d'entusíasme verdader
i que estan fins hores altes
retallant el seu dormir, 
interpretant sense faltes
obres d'un clàssic sentir.

I ací els tenim dia i día 
de la batuta pendent
ensajant amb l'alegría
que mostren entre les dents. 

I el Director,tot orelles,
del seu talent fa recurs
per a bordar meravelles
que han de triomfar al Concurs.

Membres de la Directiva
que ajuden amb gran esforç.
al President tot ho aviva
i és, clar està, un gran reforç;
que els entusiasmes resalta
creant il.liusions, í fe
que a tots els músics exalta
per a qué toquen més bé.

..........................................

¡Grácies, amics! l'Homenatge
dins del cor he de portar
com les flors que en el brancatge
perfumen en esclatar.
Gràcies a tots! Que la Glòria
del llibre en vers que jo he fet
siga per a honrar la Història
de la Terra Valenciana i en memòria
d'este nostre i benvolgut Benimaclet


Ciutat 1 de Juliol de 1951


Benimaclet honra al seu mestre Carles Salvador en un carrer situat en el centre del poble.

martes, 20 de septiembre de 2016

Una Plaça per a Amparo Arce

UNA PLAÇA PER A AMPARO ARCE

Una bona notícia per al Poble de Benimaclet, la regidora de l'àrea de Cultura, Glòria Tello, ha anunciat hui que la comissió de Cultura de l'Ajuntament ha adjudicat una plaça a l'activista veïnal de Benimaclet, l'entranyable Ampare Arce. "Per al Govern de la Nau l'interlocució en les associacions de la ciutat és fonamental i nos satisfà especialment poder atendre una petició veïnal per a dedicar dos vies a dos persones que han segut referents en el barri de Benimaclet i en el poble de Cases de Bàrcena pels seus valors i la seua contribució a la vida en comú en estes dos zones de Valéncia", ha explicat Tello.

En concret, se dedicarà a Amparo Arce la nomenclatura d'una nova plaça en el Poble de Benimaclet, situada entre els carrers de Sant Columbà i Masquefa, a on se trobava l'Alqueria de Senent i l'antic matador de Benimaclet. En este solar començava el camí de Farinós i actualment és un descampat que espera l'urbanisació per part de l'Ajuntament de Valéncia.
L'Ajuntament de Valéncia reconeix aixina l'implicació de l'activista Ampare Arce en plataformes i coordinadores de defensa educativa, social i cultural i en defensa del moviment veïnal. Arce, quí va faltar en 2014, va fundar l'associació Dònes veïnals de Benimaclet i va ser membre de l'eixecutiva de l'Associació de Veïns de Benimaclet i promotora de la primera AMPA del colege públic Pare Català. Una constant escritora de poesia i enamorada del teatre, durant molts anys va ser membre de l'Orfeó Gregorio Gea del Patronat de la Joventut Obrera. Va ser autora del llibre “Poemas de una vida”, una recopilació de la poesia que va escriure a lo llarc dels últims anys.

Amparo Arce només va anar fins als 9 anys a l'escola, perque molt pronte es va tindre que posar a treballar, pero açò no va ser obstàcul per a una vida de compromís en el ben comú i especialment les causes socials i veïnals. Va ser una de les conegudes “dònes chaqueteres” de Benimaclet treballant a un taller de costura que ella mateixa va crear al corral de la seua casa per a ajudar al manteniment de la seua família.

Estudiar va ser un desig que finalment va poder complir de major, ya en 4 fills criats, en la Nau Gran, a on des de 2003 a 2012 va estudiar Psicologia, Humanitats i Ciències Socials i Econòmiques, tota una història de superació. També va ser participant de l'Universitat Popular, inquieta, en una enorme capacitat, moltes preguntes i moltes ganes de seguir deprenent i trobant respostes.
Ha rebut numerosos reconeiximents d'Associacions i institucions de la ciutat. El nostre serà contribuir a mantindre viu el seu recort i el seu esperit defensor de l'aprenentage i la participació social a lo llarc de tota la vida.

Des l'administració d'este blog s'alegrem molt d'este reconeiximent.

lunes, 19 de septiembre de 2016

Juan Luis Orquín, per fi en Benimaclet

JUAN LUIS ORQUIN, PER FI EN BENIMACLET


Juan Luis Orquín, conegut en Benimaclet com Don Juan, va ser el Sacerdot responsable de la Parròquia de l'Assunció de Nostra Senyora de Benimaclet durant més de 35 anys. Va nàixer en Oliva (La Safor) un 9 de decembre de l'any 1931. Va passar la seua infància, com tots els de la seua generació, en penúries i deprenent com a autodidactes de la vida en el dia a dia. Orfe de pare (mestre nacional) assessinat en l'any 1936 durant la Guerra Civil Espanyola. En l'any 1947, a l'edat de 16 anys, decidix, vocacionalment, ser sacerdot i va ingressar en el Seminari. Va ser ordenat Sacerdot el 26 de juny de 1955. Va començar la seua llabor pastoral en Amèrica, en els pobles d'al voltant de Copiapó (Chile): Poble Afonat (hui Diego Almagro), Mina Carmen, Inca d'Or, El Salat, El Salvador, en Chile. El 13 de maig de 1973 va prendre possessió de la Parròquia de l'Assunció de Nostra Senyora de Benimaclet substituint al volgut Don Sebastián Zaragozà i Zaragozà. 


Durant els 37 anys que permaneix al front de la Parròquia mare en Benimaclet va conseguir una convivència espiritual i social jamai coneguda en este poble i la seua parròquia. Va dotar i va ampliar servicis socials (menjador Sant Josep, Economat social, Roper @Arropa de Càritas...), en els seus corresponents locals, al servici de Benimaclet. Va actualisar els Estatuts de la Confraria dels Sants de la Pedra, Abdó i Senent, creada en 1548. Encoraja i crea grups de Clavaris, que celebren les festes patronals, que de sempre són el tercer dumenge del més de setembre. Descobrix el passat històric de Benimaclet en més de 2000 anys d'història. Publica varis llibres, que es troben archivats en l'Archiu del Regne de Valéncia, com a obres inèdites de l'història de Valéncia. Dins de les obres físiques destaca la Capella del Santíssim Crist de la Providència, d'estil neorománico en artesonat, a on es contemplen els 4000 anys de l'història de la Salvació de l'home, gestada per les generacions passades. El 5 de setembre de 2010, va rebre el títul de Sacerdot Emèrit de la Parròquia de l'Assunció de Benimaclet i per desavenències en el Sacerdot titular no ha tornat a chafar la que va anar la seua casa durant casi 40 anys.En una actitut que res té a vore en les ensenyances de Jesucrist, Juan Luis Orquín està internat en una Residència de Sacerdots de Quart de Poblet, sense que des de 2010 haguera segut convitat a les festes de Benimaclet. Enguany s´ha conseguit que Don Juan tornara durant unes hores a Benimaclet. Esperem que Don Juan torne al seu Benimaclet en normalitat i compartir en els seus veïns tot el temps perdut. ¡Qué més bonico que seguir l'eixemple del Papa Francesc el qual visita i invita a celebracions a l'emèrit Benedicte XVI. Desigem que en la Parròquia de Benimaclet regne l'esperit cristià i no el revanchisme dels polítics i la societat actual.Si algú vol visitar a Juan Luis Orquín pot concertar una cita cridant per teléfon a:

Residència de Sacerdots Ancians Betània de Quart de Poblet
Plaça de la Creu, 7 - Quart de Poblet
Telèfon: 96 154 70 70
A 5 minuts de la parada de Metro de Quart de Poblet (directe des de Benimaclet).

domingo, 18 de septiembre de 2016

El dia del Crist en Benimaclet

EL DIA DEL CRIST EN BENIMACLETHui, tercer dumenge de setembre, celebrem en el Poble de Benimaclet "el dia del Crist" (moltes voltes castellanisat "dia del Cristo". Tots els benimacleters, devots o no, sabem de l'importància d'este dia en totes les cases d'este poble (encara que molts ya no vixquen en el nostre poble). Els nostres majors nos transmitiren l'importància d'este dia. Podriem dir que en les llars dels benimaclets el dia del Crist és el segon dia més important, llevat del dia de Nadal.
El dia del Crist, és un dia de festa solemne. Els més devots acodixen a la Missa major del Crist a les 12 i mija. En les llars de Benimaclet se celebra en un solemne dinar familiar especial (principalment paella), rematada en dolços per a l'ocasió (en els últims anys s'està fent habitual la tortada de Benimaclet del Forn de Cuenca). Les famílies s'unixen per a celebrar la festa gran de Benimaclet. En acabant d'una bona sobretaula ve la preparació per a la processó del Crist, que comença a les 19:30 des de la Plaça del Poble recorreguent els carrers de Murta, Frederic Mistral, Alegret, Baró de San Petrillo (Carrer Valéncia), Enric Navarro, Frederic Mistral, Murta i acaba en la Plaça de nou. Mils de benimacleters acodixen com a públic a vore-la.L'advocació de Crist de la Providència s'utilisa en Benimaclet fa més de 200 anys. La Divina Providència és el terme teològic que indica la sobirania, la supervisió, l'intervenció o el conjunt d'accions actives de Deu en l'auxili dels hòmens. La Providència consistix en la curació eixercitada de Deu en les comparacions d'això que existix. Representa, per una atra part, divina gràcia d'eixa voluntat als quals cada cosa és recta d'un just manament.


L'actual image del Crist de la Providència de Benimaclet és de l'any 1953 ya que l'anterior va ser destruïda durant la Guerra Civil espanyola.

sábado, 17 de septiembre de 2016

Calderes d'Arròs en fesols i naps


LES CALDERES

Des de bon de matí en el Carrer de Sant Esperit de Benimaclet (junt a la Plaça del Poble) estan cuinant-se les Calderes d'Arròs en fesols i naps. A partir de les 2 del migdia se repartiran les racions.

L'arròs en fesols i naps és un plat típic valencià que se cuina en moltes localitats de l'Horta de Valéncia, la Ribera, la Safor, la Marina Alta i Baixa, és conegut també en alguns llocs en el nom de "caldera" o "arròs junt". Tot i ser un plat típic de l'hivern, per ser molt contundent, és molt comú fruir-lo en les festes dels pobles cuinat en grans quantitats (15 o 20 calderes) convertint-se en un acte festiu multitudinari.

Tradicionalment se cuina en un calder alt i metàlic, portant-se a ebullició a força de llenya, normalment de taronger o garrofera, necessitant-se prou hores per a la seua cocció. Els ingredients bàsics per a la seua elaboració són el porc, fesols, naps (que han de ser de la varietat "nap i col") i l'arròs. També pot incorporar-se carn de corder a banda de la del porc o botifarres de ceba.

Hi ha variants locals, ya que com més al Nort de la comarca de l'Horta es puja és costum substituir part de la carn de porc per boví per a que el resultat final siga menys greixós, i en atres zones pròximes a la comarca de l'Horta, com Camp de Túria, els fesols solen ser substituïts per garrofó.

viernes, 16 de septiembre de 2016

Segon Certamen de Bandes de Música "Poble de Benimaclet"

CERTAMEN DE BANDES "POBLE DE BENIMACLET"

Per a gran alegria del Poble de Benimaclet el pròxim dissabte 17 de Setembre a les 22:30 hores se realisarà en la Plaça del Poble de Benimaclet el Segon Certamen de Bandes de Música "Poble de Benimaclet". L'edició de l'any passat va ser un èxit sense precedents i els Clavaris d'enguany han apostat per continuar en esta preciosa tradició.

En l'acte participaran les següents Bandes de Música:
-Agrupació Musical de Rocafort que interpretarà el passodoble ""Julia Ruiz".
-Centre Artístic Musical de Moncada que interpretarà el passodoble "Jesús Seguí".
-Unió Musical de Gavarda que interpretarà el passodoble "De Caramel".
-Unió Musical Santa Cecilia de l'Alqueria de la Comtessa que interpretarà el passodoble "Mhetxin".
-Unió Musical de Massamagrell que interpretarà el passodoble " Manuela Calzada".


El passodoble obligat per a les cinc bandes participants serà "L'Entrá la Murta" de Salvador Giner. 

Este passodoble va ser un encàrrec per a la presentació de la Banda Municipal de Valéncia, el 8 de decembre de 1903. Segons l'història, Salvador Giner estava en sa casa de Massarrojos, un dia d'estiu que es celebrava la festa dels Sants de la Pedra, i va vore passar un carro ple de Murta acompanyat per músics. Aquella escena el va inspirar per compondre este magnífic passodoble.


Esperem que tot el Poble de Benimaclet participe en este entranyable event i que perdure per molts anys. 

Al finalisar l'acte el poble podrà votar a la banda que crega mereixedora del Primer Premi. Les paperetes de la votació costaran 1 €uro i seran a benefici d'una ONG del Poble de Benimaclet. ¡¡¡Molta sort als participants!!!

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Accidentat dia de tornada dels Sants

Encara que les previsions meteorològiques anunciaven una vesprada plujosa, alguns incrèduls benimacleters s'acostaren a l'Ermita de Vera a acompanyar als Sants en el seu retorn a l'Iglésia Parroquial de Benimaclet.
En el moment en que anaven a eixir els Sants de l'Ermita i els clavaris s'afanyaven a oferir al poble una mistela i uns dolcets, començà una tronada que molts recordaran durant alguns anys.
El poble hagué d'amagar-se en dins de l'Ermita i esperar a que escampara el temporal.
Finalment els Sants no pogueren tornar a Benimaclet i ho han fet en el dia de hui mecanisats.


¡Que seguixca la Festa!Inapropiat homenage al poeta Estellés en Benimaclet

INAPROPIAT HOMENAGE AL POETA ESTELLÉS EN BENIMACLET


Dins del programa de les Festes Patronals de Benimaclet s'anuncia per al dijous un homenage al poeta de Burjassot Vicent Andrés Estellés. Havia naixcut en 1924 en una família de forners. La seua amistat en Joan Fuster i Manuel Sanchis Guarner el varen ascendir pronte en el món cultural. En 1978 va obtindre el  Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i era membre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
Els motius pels quals no nos pareix apropiat l'homenage a Estellés són els següents:
-Benimaclet conta en decenes de poetes que han naixcut o han vixcut en els seus carrers: Emili Baró, Eduart Buil, Ricart Sanmartín, Carles Salvador, Prudenci Alcon, Pasqual Asins, Josep Maria Bayarri, Miquel Castellano... que mereixen ser recordats pels Benimacleters.
-Estellés va denfendre de manera radical la catalanitat de la cultura, llengua i terra valencianes i va ser premiat des de Catalunya per esta defensa.
-I per últim la poesia d'Estellés, potser tinga un valor lliterari dins de la lliteratura catalana, pero no es apropiada per a unes Festes Patronals de Benimaclet i per a un acte dirigit al gran públic. 

Poden jujar algunes de les seues poesies més destacades (esperem que no siguen estes les que hagen triades per a l'Homenage que se realisarà en Benimaclet:


Pedres de foc

"Me la mamaves fins al cep: tenies
tota la boca plena, i amb la llengua
iniciaves moviments, i et vares
posar més blava que altre cop: llavors
te la vaig treure, i respiraves, i altre
cop retornaves i me la mamaves
i, extenuada, desistires: no
podies més; i pel forat darrer,
ben agafada a la barana, et vaig
iniciar la penetració,
que fou penosa, dolorosa i lenta,
fins que va entrar-te per complet, i jo
evoque els pèls de l'entrecuix pegant
cops a les teues rodonors invictes".


Horacianes

“bon dia, grapat d’aigua,
escarpidor, gilette, sabó, dentífric,
bon dia, normalitat o hostilitat de l’oratge,
volum de merda que he amollat i mire.
oh, bon dia, veïna, que tornes del mercat.
aquesta bona merda, assaonada i fràgil,
dóna ganes d’invitar a sucar-hi el veïnat.
com la merda s’esmuny en tirar de la cadena,
així són de fugissers els plaers
que la vida ens depara, els amors, tot això.
ens van parir amb merda i altres amenitats semblants,
i el nostre darrer acte o darrera voluntat

serà també una cagada gratuïta, uns orins” .

Als valencians que han traït el nostre país

Amb foc pel cul i per la boca, amb rams 

antics de foc eixint pels dos conductes, 
i àdhuc pels ulls, el nas i les orelles, 
i pel forat jubilat de la uretra, 
així guaiteu, gàrgoles cantoneres! Sofre pixeu i menstrueu més sofre! 

Flor natural en el forat nefand 
i bací al cap, si ho permeten les banyes. 
Així passeu, animals d’ala negra, 
molt doctorats en pompa de cabrits. 
El cobrador del gas us acompanya. 

Ah, el mal que heu fet i el que heu propiciat, 
delacions, contactes i denúncies… 
Mereixereu el premi reverent, 
el pergamí de falsa lletra gòtica, 
el títol greu de Fills de la Gran Puta, 
consoladors de caderneres vídues, 
visitadors apostòlics dels wàters, 
masturbadors de colomins imberbes, 
representants de semen de canonge, 
propagadors de menstru d’abadessa. 


Desigem que en pròximes edicions de les Festes Patronals del Poble de Benimaclet, els organisadors tinguen més tacte a l'hora de triar actes d'este tipo.

martes, 13 de septiembre de 2016

Universitat Politècnica de Benimaclet

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE BENIMACLET

L'Universitat Politècnica de Valéncia (UPV) és una universitat pública en sèu en Valéncia. El germen de lo que hui és l'UPV se remonta al curs 1968-1969, quan es crea l'Institut Politècnic Superior de Valéncia que unia diverses disciplines d'estudis superiors tècnics.


En 1970, l'Institut Politècnic Superior es trasllada al Campus de Vera i un any més tart, en 1971 (a raïl del Decret de l'11 de març, a través del com es concedix el màxim ranc acadèmic a l'Institut Politècnic Superior de Valéncia) l'institució es constituïx definitivament en Universitat Politècnica de Valéncia.El Campus de Vera és el campus principal de l'UPV i està ubicat al Nort de la ciutat de Valéncia en el Camí de Vera i ocupa l'antiga Horta de Benimaclet, entre l'eixida de l'Autopista A-7 cap a Catalunya (Actual V-21) i la mar. Per a la seua construcció s'hagueren de derribar decenes d'Alqueries i ocupar la majoria dels camps dels que vivien els llauradors de Benimaclet.

Actualment ocupa una parcela de 558 306 m². La seua construcció s'ha realisat per fases. Va començar en 1970 en la primera, que hui ocupa l'Escola tècnica superior d'Ingenieria de l'Edificació. En 1975 es va construir la segona fase, integrada per la zona de l'Àgora, Rectorat i les escoles d'Agrònoms, Camins, Canals i Ports, Industrials i Arquitectura i a partir dels anys noranta va començar a expandir-se cap a l'est fins a aplegar a l'actual edifici de la Ciutat Politècnica de l'Innovació (*CPI).És per tot açò per lo que podem dir, en propietat, que l'UPV en realitat és de Benimaclet, està assentada sobre les terres que llauraren sobre generacions els fills de Benimaclet. En reconeiximent a este fet durant la passà dels Sants des de l'Ermita de Vera fins a Benimaclet se passa per dins de l'UPV. Durant alguns anys els diferents rectors de la Politècnica han segut agraïts en el Poble de Benimaclet per esta cessió de terreny i han colaborat en les Festes Patronals. Esperem que esta bona costum no s'acabe.

domingo, 11 de septiembre de 2016

Romeria dels Sants de la Pedra en Benimaclet

ROMERIA DELS SANTS DE LA PEDRA DE BENIMACLET

Demà dilluns se realisarà la tradicional Romeria dels Sants de la Pedra de Benimaclet.
Tradicionalment la festa dels Sants de la Pedra (Sants Abdó i Senent) la organisaven els llauradors de l'Horta de Benimaclet, que encara que administrativament depenien de la Partida de Sant Esteve de la Ciutat de Valéncia, eclesiàsticament eren de Benimaclet.
Encara que en el santoral apareix Sant Isidre com el patró dels agricultors, la tradició valenciana sempre s'ha encomanat a Abdó i Senent com a protectors dels cultius. Són dos dels sants més característics i tradicionals del santoral valencià, coneguts com els Sants de la Pedra, solen ser els que medien entre les inclemències del temps i els agricultors. La celebració és cada 30 de juliol, encara que en Benimaclet s'ha transladat al mes de Setembre per a celebrar-ho junt en les Festes Patronals.

 Encara que el seu orige i la seua història és incertes, s'apunten a que eren dos germans perses que es varen vore perseguits per l'emperador Deci a la seua arribada a Roma, qui els va obligar a renunciar als seus ídols. Ells varen reconéixer com a únic senyor a Jesucrist i per això varen ser martirisats. El seu patronat els porta a diferents diòcesis o localitats, en Valéncia són patrons de Benimaclet, Torrent, Simat de la Valldigna o Sagunt entre uns atres. Entre els sigles XVI i XVII es varen convertir en patrons de l'agricultura, tradició que perdura en les nostres terres.

Siga com siga, són dos sants de clara tradició valenciana i que marquen la mitat de l'estiu, ya que en honor a ells es realisen festejos, misses i atres actes que nos recorden que tenim dos guardes per a garantisar el treball dels llauros en els camps de cultiu valencià.
L'acte de la Romeria sol començar a les 20, 30 hores se traslladen Els sants patrons acompanyats de la tradicional Dolçaina i Tabalet partint des de la Plaça del Poble de Benimaclet en direcció a l'Ermita de Vera. A continuació els seguixen el grup de Clavaris que en eixides de lux mostraven el color, la llum i la pólvora valenciana mostrant l'essència i personalitat del caràcter valencià. A continuació els Sants Patrons, Abdó i Senent en un tractor eren traslladats a l'Ermita de Vera i seguidament el fervor i la devoció dels veïns de Benimaclet acompanyaven als Sants.

Este trasllat és molt peculiar ya que recorre l'antiga horta de Benimaclet (lo que queda) fins a aplegar a la partida de l'Ermita de Vera i recorrerà el tradicional Camí de Farinós fins a aplegar a l'Ermita de Vera, a on queda la poca Horta que perviu en Benimaclet.
La singularitat de l'acte i l'essència d'un antic poble agrícola mostra l'essència d'un poble que no vol perdre les seues tradicions i que en l'arraïlat caràcter valencià realisa este trasllat.El dimarts se realisa el camí invers pel antic camí de Vera i de les Fonts (hui Universitat Politècnica de Valéncia en la qual seran rebuts per les autoritats acadèmiques) . Esta visita és deguda a que la Politècnica es troba en el terme de Benimaclet (i va ser responsable de la desaparició de gran part de l'Horta de Benimaclet) i en recort a això en la pròpia universitat hi ha un lloc a on hi ha una placa a on se fa referència ad això i que rep el nom de la plaça del trasllat. Ademés la bellea i el simbolisme d'esta passà és únic i es realisa en antorches passant, abans d'arribar de nou al poble, pel Cementeri de Benimaclet, en recort dels antepassats de Benimaclet.

sábado, 10 de septiembre de 2016

Magnífic pregó de festes patronals

PREGÓ DE FESTES PATRONALS 2016


El síndic de la Confraría de Benimaclet, En Josep Pilan, va ser l'encarregat de realisar el Pregó de les Festes Patronals de l'any 2016. En el marc de l'Esglèsia Parroquial de l'Assunció de Nostra Senyora de Benimaclet va fer una maravellosa exposició en llengua valenciana de les tradicions de Benimaclet i dels atacs que està patint en els últims anys des d'agents orquestats per a destruir l'identitat del nostre poble. Va destacar el treball que durant tot l'any fan desinteressadament les Clavarieses de la Mare de Deu de Agost i dels Clavaris dels Sants de la Pedra i Santissim Crist de la Providència per mantindre l'identitat del poble de Benimaclet.
Esperem dispondre pronte del text del pregó per a poder compartir-lo en tots els benimacleters.
En acabant del Pregó se li entregà la Medalla d'Argent de la Sèquia de Mestalla.
Agraim a Vicent El Rojet haver compartit estes fotos en tots nosatres.

viernes, 9 de septiembre de 2016

Festes Patronals 2016

FESTES PATRONALS DEL POBLE DE BENIMACLET 2016

Hui han començat les Festes Patronals de l'any 2016 en el Poble de Benimaclet.
Adjuntem el Programa de Festejos.
¡Fruim de la festa!

Poble de Benimaclet