lunes, 13 de marzo de 2017

Les falles de Benimaclet per Carles Salvador

LES FALLES DE BENIMACLET PER CARLES SALVADOR


Carles Salvador
Carles Salvador, el mestre de Benimaclet des dels anys 30 fins a la seua mort en 1955, a banda de la seua llabor com docent, s'implicà en totes les activitats culturals del poble. Ell va ser l'encarregat de realisar la majoria dels llibrets de les Falles de Benimaclet durant aquells anys.

De tots es conegut que el primer Llibret de Falla de l’història fon el que escrigué Josep Bernat i Baldoví en 1855, per a la falla de la placeta de l’Almodí, i que duya per títul El conill de Vicenteta i don Facundo.


En l’any 1903 Lo Rat Penat volgué despertar les inquietuts lliteràries de poetes i comissions i va arreplegar el testic que deixara en l’aire Bernat i Baldoví convocant i organisant el primer Concurs de Llibrets de Falla. Des d'aquell moment els grans poetes valencians han escrit llibrets de falla i participat en este concurs lliterari, entre els que destaquen molts poetes de Benimaclet com: Josep Maria Bayarri, Ricart Sanmart o el mateix Carles Salvador. Atres poetes consagrats que han guanyat premis de Lo Rat son: Eduart Escalante, Constantí Llombart, Maximilià Thous, Josep Peris Celda, Almela i Vives,... i un llarc etcétera que donarien forma i estil definitiu al llibret —la majoria d’edat— més que sempre ha estat i està en constant evolució.

En 1944 Salvador dedicava uns versos als fallers i veïns de Benimaclet del moment i nos servix per a fer-nos una idea de qui vivia en aquell moment en el nostre poble:

COMISSIO D' HONOR
Esta Comissió d' Honor
com té al poble gran amor.
i les falles tant s'estima
ja voràs com no escatima
i es porta com gran senyor.

Josep Esteve Monserrat
Com li agraden tant les xales
ell no podía faltar
en la festa de les falles.

Hermelando Estellés Cortina
Un indústrial divertit.
treballador molt formal
que no es xupla mai el dit.

Salvador Chancosa Donderis
No pot ser un mal fallero
sent fill de Benimaclet
ademés xocolatero.

Josep Almenar Bayarri
Vixca la festa fallera,
els bunyols i el bon tabaco
que ix de la tabacalera.

Carles Duz Martínez
La broma li ve de rasa
a este senyor comerciant
“del comercio de esta plaza».

Pasqual Monzó Duz
Que és músic prou s'endivina
dels que porten el compás
que no mai desafia.

Victoriano Duz Martínez
Es un home prim i alt.
¿Vosté el coneix? També jo.
Te dóna a fumar tabaco
i te neteja en sabó.

Josep López Sancho
Ja pot ser un gran faller
mentres les moles li molguen
a este senyor moliner.

FALLERS MAJORS

Es clar que en Benimaclet
Falleros Majors tenim
perqué a ser-ho tenen dret
perqué no consentim
fer res que estiga mal fet.

Don Vicent Zaragozá Miró
Metge moreno i simpátic
tan divertit com formal;
en el poble és bon festero
i…és torero en Benasal.

Don Lluis Ferrer
Home docte i molt formal
el seu càrrec li cau bé
de Metge Municipal.

Don Diógenes López Mechó
Es un metge de primera.
molt estudiós i molt bo;
adoneu-vos si és gran metge
que a més de metge és Mechó.

Don Rafael Cuenca García
Diuen que és un home serio
este fallero major.
¿Quién me compra este misterio?

Ramón Lliso Zarzo
Es bona firma industrial
construïx edificis;
per al treball és formal
i ningú li coneix vicis
que al cos li pugen fer mal.

Pablo Ventemilla del Valle
Se fa una casa bonica
aixó pa mi está ben fet:
será la casa més alta
que hi haurá en Benimaclet.

Josep Duz Alejandro
Tan xicotet com jo sóc
tinc el monyo rullet
si me diuen a qui semble
jo diré que a un bon faller.

Josep Marco Monserrat
Xapes i bronzes hui són
dos negocis per a fer
grans negocis per el món
si el que els fa és un bon faller.

Josep Lillo Escrivá
Cal tindre molt bona sang
per a passar-se la vida
sempre sentat en un banc.

Melchor Giner Reig
Si tots sabem que fa xapes
que té xapes de ferm
potser ne done a la falla…
la falla de Sant ]osep.

Alfredo Giner Reig
Ací més xapes encara
i tableros encolats.
un bon puro i uns bunyols.
en cassalla arremullats.

Vicent Pérez Sania
Empleat, si, ja lo “siento”
que no estic sort o teniente.
Este senyor és Vicente
que está en l'ai Ayuntamiento.

Manuel Alvarez “Andaluz”
¿Torero m'has dit? ¡Apreta!
S'estima tant les orelles
que com les talla a parelles
té ja plena una maleta.

Josep Aguiló Cristòfol
En licors mai no es" fa el tòfol
Josep Aguiló Crislófol
en atra Casa no begues.
¡Bodegues!
Tu si vols ser campetxano.
Carmelitano.
Tant si eres alt: o eres nano
la beguda que t' agrà
és segur que la tíndrá
Bodegues Carmelitano.

Salvador Lluch
En el Cine i el carrer
és un home que molt val.
Ja pot estae satisfet
perque té un Cine Ideal.

Casa Cristóbal Miravet
Tu si vols tindre bon temple
beu sempre
aperitiu dolç o eixut.
Vermut
per a aplacar bé la set.
Kisset
estaràs tan satisfet
més sà que una campana.
Per si un dia no tens gana
beu sempre Vermut Kisset.

Marcelino Giner Molina
Té les cases pa rabiar
segons malparla la gent;
peró les té pa alquilar.

Josep M. Navarro Corresa
¿Com no ha ser un fallero
si és home de foc i fum
per ser bon tabacalero?

Josep Albert Giner
Es llaurador i no llaura.
no llaura i és llaurador:
els negocis de la terra
són negocis de senyors.

Salvador Almenar
Llaurador que llaura i rega.
entaula i fa caballons.
sap abonar els melons
i el forment. si cal se'l sega.

Josep Antón Medina
Es un pollo ben plantat
sap lo que és un pollastre
de la Granja, ben cebat.

Francisco Giner Benlliure
President del Musical
perqué té molta afició
perqué ho mereix i val.

Carlos Aranda Estellés
Procura per la salut
peró si tu caus malalt;
este farmacéutic té
hasta porgues pa cavalls.

Carlos Lillo Escrivá
Si celebrar bé tu vols
estes festes, fes-li un trate:
que te convide a bunyols
després a xocolate.

Francisco Giner Soler
No cavíl-les ni et descolles
que este és igual que son pare:
els testos són com les olles.

Joan Batiste Martínez
Com Alcalde és un gran home
ni rabia ni es desinquieta
té recta sempre la vara
abans estava en la Dreta.

Enrique Guasp
Es digne Jefe Local
de la F. E. T. y de les J. O. N. S
home serio i molt formal
en totes les ocasions.

Eduardo García “Anís Maura”
Cego abans i am s' hi veu
perquè beu
unes copes, cinc o sis.
Anís;
no podia i ara llaura
Maura.
Si el que vol salut restaura
el seu cos ple d'alifacs
ara fa la vida a bacs

és perqué bea “Anís Maura”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poble de Benimaclet