martes, 11 de abril de 2017

La rebelió de les mones en Benimaclet

LA REBELIÓ DE LES MONES EN BENIMACLET


En els primers anys de la posguerra la farina era un be molt escàs i somés al racionament. La recent Guerra Civil havia destrossat els camps de cultiu i les infrastructures per a la seua producció i distribució. Una orde ministerial de 14 de maig de 1939, va establir el règim de racionament en Espanya per als productes bàsics alimenticis i de primera necessitat (Cada persona tenia dret a la semana a 125 grams de carn, 1/4 litro d'oli, 250 grams de pa negre, 100 grams d'arròs, 100 grams de llentilles, un tros de sabó i atres artículs de primera necessitat entre els que s'incloïa el tabac). El racionament no alcançava a cobrir les necessitats alimentícies bàsiques de la població, per lo que varen viure anys de fam i misèria.

A banda del racionament el Governador Civil de Valéncia va dictar una norma per la qual prohibia expressament utilisar la farina existent per a atra cosa que no fora el pa que havia d'entregar-se a la població en les cartilles de racionament. Per tal de fer complir la norma va establir fortes sancions per als propietaris dels forns que no compliren aquell manament.

Per Pasqua era, i és encara, tradicional que els chiquets de Benimaclet se menjaren la mona de Pasqua. La mona de Pasqua és un aliment típic de la rebosteria valenciana. És una coca que se fa en l'época de Pasqua la degustació de la qual simbolisa que la Quaresma i les seues abstinències s'han acabat. El nom prové de la munna o mouna, terme àrap que significa «recapte de la boca», regal que els musulmans feyen als seus senyors.

En les terres valencianes existixen diverses varietats. La que es consumix durant les festes de Pasqua és un pasticet elaborat en la mateixa massa que el panou que porta un o varis ous (depenent del tamany) en la corfa pintada (ous de Pasqua). Estos ous són introduïts com a element decoratiu encara que també ajuden a donar forma al dolç. Les formes són molt diverses encara que solen ser la d'algun animal com una serp, sangrantana o mona. Finalment, està recoberta per anisets de colors.

La prohibició del Governador prohibia que els forns de Benimaclet pogueren coure mones en les seues instalacions. Les mares anaren a parlar en els forners, pero cap d'ells volgué arriscar-se a ser sancionats (no era moment per a contradir a un Governador del nou règim franquista).

Las mares estaven decidides a no deixar als chiquets de Benimaclet sense mona de Pasqua, aixina és que decidiren un pla. Juntaren tota la farina de la disponien. Se dividiren per cases i pastaren la massa. En acabant repartien les mones per a coure-les en els forns de les cases que tenien cuina econòmica. Els forns de les cuines econòmiques no pararen de funcionar en tot el dia. En cada fornada només cabien 4 o 5 mones i disponien de pocs forns. Cada pasterada se repartia pels forns en premura i recapte, en la precaució de no cridar l'atenció de l'autoritat.


Finalment el dia de Pasqua els chiquets pogueren menjar-se la mona, mentres botaven a la corda i empinaven el cacherulo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Poble de Benimaclet